เกี่ยวกับโครงการ

โครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ด้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร

หลักการและเหตุผล
     สาระสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560- พ.ศ.2564) ได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในด้านมิติของพื้นที่เวลากิจกรรมรูปแบบและกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนและการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนประชาชนและระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560- พ.ศ.2564) สามารถใช้แผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวไปยังสู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมายได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพำนักให้นานขึ้นรวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายด้านการท่องเที่ยว ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้น “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานที่ : 5 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
      จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประตูสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม เชื่อเส้นทางสู่ประเทศจีน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ทำให้จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค และที่สำคัญมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของจังหวัดมุกดาหารทั้งด้านการลงทุนและการค้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง การท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน” ณ วันนี้จังหวัดมุกดาหารต้องเร่งพัฒนาความหลากหลายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและการค้าและที่สำคัญในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการพัฒนาจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ไปยังกลุ่มนักลงทุนและ นักท่องเที่ยวได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรเพื่อให้เกิดการลงทุนทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้มาสู่จังหวัดมุกดาหาร
 
      จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากรสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืนเพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารได้รับการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานบุคลากรสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรม/ที่พัก และร้านขายของที่ระลึก กลุ่มโฮมสเตย์และเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ให้สามารถร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลให้สามารถยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น
  2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
  3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถทางด้านงานบริการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีแบรนด์โลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
Powered by MakeWebEasy.com