หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

Last updated: 2020-07-25  |  473 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

การออกแบบตราสัญลักษณ์ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ และไม่เป็นการละเมิดกฏหมาย
 2. มีสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สื่อให้เห็นถึงความเป็นจังหวัดมุกดาหารและสื่อความหมายที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่กำหนดไว้ว่า“เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง  การท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน”
 3. มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการ แหล่งท่องเที่ยว ความรัก ความสามัคคี และมีนวัตกรรมของจังหวัดมุกดาหาร


คุณสมบัติและเงื่อนไขการประกวด มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้นและห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหาร โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไข ดัดแปลง ให้เหมาะสมเพื่อประชาชนสัมพันธ์ทางสื่อได้ทุกรูปแบบ


การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด มีรายละเอียด ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัครพร้อมชุดผลงาน
 2. ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นภาพสีอยู่ในพื้นสีขาวขนาดเท่า A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 ไฟล์) พร้อมแนบคำอธิบายผลงานหรือเอกสารประกอบคำอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบเพิ่มเติม (ไม่เกิน 15 บรรทัด) พร้อมทั้ง ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล์ผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวกให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI(ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)  PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK โดยอัพโหลดผ่านลิงก์ผ่าน Google drive
 4. แสดงตัวอย่างผลงานตราสัญลักษณ์ที่ถูกออกแบบ เมื่อนำไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1 ชิ้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องระบุ Font ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องหรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยกรรมการตัดสินฯ สามารถเรียกผู้ส่งผลงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและที่ชนะการประกวดให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดและจังหวัดสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงและขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่

สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ยื่นผลงานผ่านเว็บไซต์ WWW.MUKDAHANTRAVELLOGOCONTEST2020.COM
 2. ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร (Digital file)
 3. ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร (Digital file) แก้วกินรี อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

Powered by MakeWebEasy.com