เกณฑ์การให้คะแนน

Last updated: 2020-07-25  |  367 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

 1. คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 2. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่า ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความอันเป็นเท็จ
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องรับรองว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาผู้อื่น ตลอดจนไม่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศ ไม่เคยตีพิมพ์หรือใช้งานมาก่อน
 4. ห้ามนำดีไซน์ที่มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
 5. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ จะถือว่าการตัดสินที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทันที และรับผิดในส่วนที่ทำให้เกิดความเสียกาย
 6. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีผลครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และจังหวัดมุกดาหาร มีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ตามกฏหมายต่อไป
 7. จังหวัดมุกดาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. จังหวัดมุกดาหาร จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอน ในการส่งผลงานเข้าประกวด ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ผู้เข้าประกวด จะไม่สามารถร้องเรียนอุทธรณ์ใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 การให้คะแนนของคณะกรรมการฯ
(รวมคะแนน 100 คะแนน)  ดังนี้
 1. คะแนนการสื่อความหมาย 40 คะแนน
 2. คะแนนความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์และน่าจดจำ 40 คะแนน
 3. คะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 20 คะแนน
 การตัดสินการประกวด
 1. การตัดสินการประกวด จะตัดสินชี้ขาดโดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดมุกดาหาร และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาด
 2. จังหวัดมุกดาหาร จะประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ทางเว็บไซต์ WWW.MUKDAHANTRAVELLOGOCONTEST2020.COM
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและชนะการประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหาร และจะนำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องหมายรับรองหลิตภัณฑ์และการบริการจังหวัดมุกดาหารต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com